BIG SALE -20% visam*
LV

Preču atgriešana un maiņa

1.Pārdoto Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas, atdotas atpakaļ un (vai) atceltas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un saskaņā ar kārtību, kas paredzēta šajos Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos.

1.1. Ja Pircējs ir Patērētājs, patur tiesības nenorādot iemeslus atteikties no Līguma rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces nodošanas (piegādes dienas). Gadījumā, ja Līgums aptver un ir noslēgts sakarā ar vairāku Preču iegādi, kuras tiek piegādātas Patērētājam atsevišķi, tiesības atcelt Līgumu beidzas pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām no p¬ēdējas preces nodošanas (piegādes) saskaņā ar Līgumu.

1.2. Ja grib atteikties no Līguma, Patērētājam jāiesniedz Pārdevējam Preču atgriešanas pieprasījums brīvā formā (Patērētājs var izmantot arī Līguma atteikuma paraugdokumentu, kas ir pievienots šiem Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumiem kā to 1. Pielikums (veidlapas izmantošana nav obligāta), kā arī jāpievieno Preču iegādi no Pārdevēja apliecinošs dokuments. Pircēja, kas ir Patērētājs, paziņojums par Līguma atteikumu jānosūta Pārdevējam šo Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.3. punktā norādītajiem kontaktiem vai jāiesniedz Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietnes funkcionalitātes, noklikšķinot uz atbilstošas Preču atteikuma pogas un veicot citas Tīmekļa vietnes pieprasītās darbības.

1.3. Saskaņā ar šajā iedaļā noteikto kārtību, iesniedzot Pārdevējam paziņojumu par Līguma atteikumu, Pircējam, kurš ir Patērētājs, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam iesniedza attiecīgu paziņojumu, jānodod Prece Pārdevējam (ja tā jau bija nodota viņam), nosūtot to (izmantojot kurjera pakalpojumus) uz adresi: UAB "GSS Baltic", Žuvininkų g. 5, LT-76249, Šiauliai, Lietuva.

1.4. Pārdevējam ir jāatgriež visus Pircēja, kurš ir Patērētājs, saņemtos maksājumus, tostarp Preču piegādes izmaksas, ja tās tika piemērotas (izņemot papildu izmaksas, kas radās Pircējam izvēloties citu, nevis lētāko piegādes veidu, kas tiek piedāvāts Tīmekļa vietnē) nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par lēmumu izmantot Līguma atteikuma tiesības. Pārdevējs atmaksā Pircējam viņa samaksāto summu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Klients izmantoja sākotnējā maksājuma darījumā, ja vien Pircējs nepiekrīt citam Pārdevēja piedāvājumam. Pārdevējs var neatmaksāt Pircējam samaksātās summas (Preces cenu un (vai) piegādes izmaksas), līdz Preces netiks atdota atpakaļ Pārdevējam vai līdz Pircējs neiesniegs rakstiskus pierādījumus, kas apliecina, ka Prece ir nosūtīta Pārdevējam (atkarībā no tā, kas notiks agrāk).

1.5. Pircējam atgriežot Preces jāievēro šādi nosacījumi:

1.5.1. Precei jābūt atgrieztai oriģinālajā, nebojātā iepakojumā (šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgriezta nekvalitatīva Prece);

1.5.2. Prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;

1.5.3. Prece nedrīkst izskatīties lietota, nedrīkst zaudēt komerciālo izskatu (šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgriezta nekvalitatīva Prece);

1.5.4. Pircējam jāatgriež tāds Preces komplekts, kādu ir saņēmis no Pārdevēja;

1.5.5. ir jāiesniedz Preces iegādes dokuments;

1.5.6. Pircējs nedrīkst atgriezt Preces, kuras tika nopirktas ne no Pārdevēja vai kuras tika tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķimiskajām vielām, atklātai liesmai, augstai temperatūrai, asiem priekšmetiem utt.), vai ja ir pārkāpti Preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai Preces tika izmantotas nepareizi vai neatbilstošam nolūkam.

1.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja Pircējs nepilda šajā iedaļā noteikto preces atgriešanas kārtību. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtību, kuru samazina darbības/faktori/apstākļi, kas nav nepieciešami tam, lai noteiktu Preces raksturu, īpašības, komplektāciju.

1.7. Pircējam, kas ir Patērētājs, ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču saņemšanas dienas mainīt Preci, kas ir līdzvērtīga un cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas, izņemot Preces, kas ir šīs iedaļas 1.11.punktā, kuras jāatgriež izmantojot turpmāk aprakstīto procedūru tikai tad, kad tiek saņemta Pārdevēja piekrišana). Ja Preces maiņas laikā rodas cenu starpība, Pircējam ir jāapmaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātām Preču cenām. Pircēja pieprasījums nomainīt Preci tiek izpildīts, ja ir izpildīti visi šīs iedaļas 1.5. punktā paredzētie nosacījumi, un nav citu Noteikumos paredzēto apstākļu. Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam Prece jāpiegādā Pārdevējam šīs iedaļas 1.3. punktā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Preču iegādes dokumenti.

1.8. Ja Pārdevējam nomaiņai nav atbilstošu Preču, Pārdevējs informē Pircēju un Pircējam ir tiesības atdot Preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā paziņojuma dienas. Tādā gadījumā tiek piemēroti augstāk aprakstītie kvalitatīvu Preču atgriešanas noteikumi.

1.9. Ja Prece tiek atgriezta saskaņā ar šo Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1. – 1.6. punktos noteiktajā kārtībā, vai tiek nomainīta pret citu Preci saskaņā ar Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.7. punktu, Pircējs sedz visas Preču atgriešanas izmaksas. Kad Pārdevējam tiek atgrieztas nekvalitatīva Prece, Pārdevējs atlīdzina Pircējam Preču atgriešanas izmaksas.

1.10. Ja atgriežamai Precei ir defekts, to var atgriezt Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.5.5. punktā noteiktajā kārtībā (ar nosaukumu „Preču atgriešanas veidlapa“ Jums Prece ir jāatgriež kopā ar kvīti, kuru Jūs saņēmāt Preču piegādes brīdī un trūkumu aprakstu, kā arī pieprasījumu (var izmantot arī Līguma atteikuma parauga veidlapu (norādot tajā informāciju par Preces defektiem), kas ir pievienota šiem Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem kā to 1. pielikums).

1.11. Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, gadījumā, kad Preces pamatojoties uz piemērojamo tiesību aktu prasībām iegādātās Preces attiecināmas un (vai) atzīstamas par parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparātiem, Pircēja, kas ir Patērētājs, pieprasījums nomainīt iegādāto labas kvalitātes Preci ar analogu Preci vai saņemt atmaksāt samaksāto naudu Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362. pantā minēto iemeslu dēļ, var tikt apmierināti tikai ar atsevišķu Pārdevēja piekrišanu.